Общи условия

Общи условия за предоставянето на услуги и стоки от „ТЕХНОТЕСТ” АД

I. Общи положения

1. Дефиниции

В настоящите Общи условия се ползват следните понятия:

1.1 „Доставчик” означава „ТЕХНОТЕСТ” АД, наричано по долу за краткост и като „Дружеството”, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831434141, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10, регистриран като администратор на лични данни с Идент. Номер 83872 в Електронния регистър на Администраторите на лични данни към Комисия за защита на личните данни;
1.2
„Директива 2000/31 ЕО” означава Директива 2000/31 ЕО относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, в частност електронната търговия, във вътрешния пазар („Директива за електронната търговия”);

1.3 „Документи” означава необходимите документи, които е необходимо да се предоставят посредством Заявката от Потребител и/или Потребител търговец за да може Доставчика да извърши услугата и да достави съответния Еко-стикер;

1.4 „Еко-стикер” означава Стоката доставяна от Доставчика на Потребителя и/или Потребителя търговец след извършване на Услугата при съответствие на характеристиките на превозното средство с изискванията за издаване на конкретния вид Еко-стикер;

1.5 „Еко зона” означава специално обозначена територия в Германия, Австрия и Дания, която изисква МПС да има валидно издаден и залепен Еко-стикер за съответната държава;

1.6 „Заявка” означава изявление за сключване на договора по смисъла на ЗЕТ или поръчка по смисъла на Директива за електронната търговия, което се извършва посредством интернет страница www.ekozoni.eu;

1.7 „ЗЕТ” означава Закон за електронна търговия, обнародван в ДВ, брой 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., с всички изменения и допълнения;
1.8
„ЗЗД” означава Закон за задълженията и договорите, обнародван в ДВ. бр.2 от 5 Декември 1950 г., с всички изменения и допълнения;

1.9 „ЗЗЛД” означава Закон защита на личните данни, обнародван в ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г. с всички изменения и допълнения;

1.10 „ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите, обнародван в ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., с всички изменения и допълнения;

1.11 „Потвърждаване на поръчката” означава едностранното волеизявление на Дружеството, изразено в електронен или всеки един друг разрешен от закона вид, с който се потвърждава изпратената от Потребителя/Потребителя търговец Заявка;

1.12 „Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договора предмет на настоящите Общи условия и Заявката действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;
1.13
„Потребител търговец” е всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които са предназначени за извършване на търговска дейност, и всяко юридическо лице, което като страна по Договора предмет на настоящите Общи условия и Заявката действа в рамките на своята търговска или професионална дейност;

1.14 „Стока” означава Еко-стикер за Германия, Австрия или Дания издаден и/или доставен от Доставчика при извършване на Услугата и установяване на съответствие на изискванията за издаване на Еко-стикер. Стоката по настоящите Общи условия се характеризира съгласно чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗЗП като „стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания”;

1.15 „Страни” означава реферирането заедно към Доставчика, Потребителя и/или Потребителя търговец;

1.16 „Условия” означава Общите Условия за ползване на услугите на Дружеството, посочени в този документ, както и специални условия, посочени в Заявката;

1.17 „Услуга” означава предоставянето на специализирана услуга по обработка на Документите изпратени от Потребителя и/или от Потребителя търговец за издаване на Еко стикер;

1.18 „Електронна поща на Дружеството” означава office@technotest.bg;

1.19 “Ценова таблица” означава публикуваните на интернет страницата на Дружеството цени на Услугите и Стоките. Всички цени са за една Услуга, включващи една Стока;

1.20 „Цена” означава сумата, която Потребител/Потребител търговец заплаща на Доставчика за Услугата и Стоката с включени всички данъци и такси, освен крайната доставка до Потребител/Потребител търговец чрез куриерска служба.

2. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „ТЕХНОТЕСТ” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201521168, със седалище и адрес на гр. София, район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10, и Потребителя и/или Потребителя търговец.

3. За неуредените в Потвърждаването на поръчката случаи се прилагат съответните разпоредби в Общите условия. Общите условия са неразделна част от договора между Дружеството и Потребителя и/или Потребителя търговец и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго. В случай на противоречие между тези Общи условия и специалните условия, посочени в Потвърждаването на поръчката се прилагат специалните условия.

4. Потребителят и/или Потребителят търговец се счита за уведомен за Общите условия от датата на публикуването им на интернет страницата на www.ekozoni.eu и се счита за обвързан от датата на фактическо започване на ползване на услугите, включително и подаване на Заявката до Дружеството. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Дружеството или на Потребителя и/или Потребителя търговец.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Предоставяне на Услуги и Стоки и начин на комуникация – Общи

1.1 Комуникацията между Доставчика и Потребителя и/или Потребителя търговец се извършва по електронен път. Въпреки това не може да се гарантира, че електронното предаване на информация ще бъде напълно сигурно и без опасност от вируси или грешки. Следователно такава информация може да бъде прихваната, повредена, изгубена, унищожена, да пристигне късно, в непълен вариант, да бъде повредена по друг начин или да бъде опасна за употреба. Всяка една от Страните се съгласява, че системите и процедурите не могат да гарантират, че трансмисиите няма да бъдат засегнати от такива опасности. Всяка една от Страните потвърждава, че приема тези рискове и разрешава комуникацията по електронен път. Всяка една от Страните приема да използва всички необходими средства, за проверка на най- често срещаните вируси преди да изпрати електронна информация.

1.2 Всяка една от Страните ще бъде отговорна за защитата на собствената си система и интереси във връзка с електронните комуникации. Нито една от Страните (в това число партньори, служители, подизпълнители или агенти на Дружеството) няма да носи договорна, деликтна отговорност (включително небрежност) или по друг начин по отношение на евентуални грешки, щети, загуба или пропуски, възникващи от или във връзка с електронен обмен на информация между страните.

2. Заявка

2.1 На интернет страница www.ekozoni.eu е предоставена изчерпателна информация за изискванията за издаване на Еко-стикери за Германия, Австрия и Дания. Доставчикът е предоставил информацията с оглед всеки Потребител/Потребител търговец да може да се осведоми за изискванията за издаване на Еко-стикери за Германия, Австрия и Дания, вида на различните Еко-стикери и характеристиките на превозните средства, които следва да са налични, за да може да се издаде Еко-стикер за Германия, Австрия и Дания.

2.2 След като се запознае с информацията за изискванията за издаване на определен вид ЕКо стикер Потребителят/Потребителят търговец подава Заявка, която се извършва на интернет страницата www.ekozoni.eu. С тази Заявка Потребителят и/или Потребителя търговец се задължава да заплати уговорената цена, а Дружеството при потвърждаването й и получаването на цената, да предостави уговорената Услуга и с оглед резултата от предоставената Услуга да достави Стоката или да уведоми Потребителя и/или Потребителя търговец, че не може да достави Стоката поради несъответствие на характеристиките на превозното средство с изискванията за издаване на Еко-стикер. Заявката трябва да съдържа информацията, която се изисква съгласно изискванията за съответните Услуги и Стока, посочена изчерпателно на интернет страница www.ekozoni.eu преди достигне на поле за Заявка. Необходимите Документи за начало на процедурата са посочени на интернет страницата на Дружеството: www.ekozoni.eu и е необходимо да се представят със Заявката от Потребителя и/или Потребителя търговец.

2.3 Подаването на Заявка от страна на Потребителя и/или Потребителя търговец има характер на изявление за сключване на договор по смисъла на ЗЕТ. Договорът ще се смята за сключен при пристигане на Потвърждаване на поръчката у Потребителя. Потвърждаването на поръчката от страна на Доставчика на Услуги и Стока има ефекта на приемане и договорът няма да бъде сключен, докато то не се получи. Във всички случаи договорът влиза в сила след като Дружеството получи плащане на цената от Потребителя.

2.4 Заявката за доставка на Услуги се извършва на интернет страница www.ekozoni.eu. При сключването на договор чрез интернет страница www.ekozoni.eu. на Дружеството се прилагат правилата на чл. 13 и 14 ЗЗД и глава Четвърта, Раздел I и Раздел II от ЗЗП, тоест правилата за сключване на договор между отсъстващи и Договори извън търговския обект и договори от разстояние.

3.1 При подаване на Заявка Потребителят се идентифицира с:

 1. Фамилия;

 2. Име;

 3. Еmail;

 4. Телефон;

 5. Регистрационен номер на МПС;

 6. Марка на МПС;

 7. Модел на МПС;

 8. Номер на рама;

 9. Обем на двигателя;

 10. Вид гориво;

 11. Дата на първа регистрация.

3.2 При подаване на Заявка Потребителят търговец се идентифицира с:

 1. Наименование и ЕИК;

 2. Име и фамилия на представляващия юридическото лице;

 3. Еmail;

 4. Телефон;

 5. Регистрационен номер на МПС;

 6. Марка на МПС;

 7. Модел на МПС;

 8. Номер на рама;

 9. Обем на двигателя;

 10. Вид гориво;

 11. Дата на първа регистрация.

3.3 При подаване на Заявка Потребителят търговец предоставя Документите посочени за изпълнение на конкретната Услуга и Стока.

4. При получаване на Заявка Дружеството се задължава да изпрати Потвърждаване на поръчката не по-късно от два работни дни от получаването на Заявката.

5. Възлагането на Услуга става с изпращане на Заявка от Потребителя и/или Потребителя търговец и Потвърждаване на поръчката от Дружеството.

6. Дружеството се задължава да осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди Получателят на услугата да направи Заявката. Дружеството се задължава да информира предварително Потребителя/Потребителя търговец за техническите стъпки по сключване на договора, съхраняването и достъпа до него, както и поправянето на грешки.

7. Дружеството има право да откаже сключване на договор или едностранно да прекрати договора с имейл съобщение, в случай че Потребителят/Потребителят търговец:
а) не предостави в срок един или повече от Документите, изисквани от Дружеството заедно със Заявката и необходими за изпълнение на Услугата в определения срок в Глава
V от настоящите Общи условия;
б) не предостави в срок на Дружеството поискан документ, удостоверяващ верността на данните от документите или не предостави в срок в оригинал предоставен със Заявката сканиран или копиран документ;
в) е използвал при подаване на Заявката и/или при изпълнение на услугите документ с невярно съдържание или подправен документ;
д) други основания, посочени в тези Общи условия.

8. Договорът между страните влиза в сила след плащане на цената от Потребителя/Потребителя търговец чрез предоставените методи за плащане изрично посочени на интернет страница www.ekozoni.eu.

9. Потребителят/Потребителят търговец няма право на отказ от договора с Доставчика на основание чл. 57, ал 1, т. 1 и т. 3 ЗЗП: „за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението є е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца”, „за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;”.

10. Потребителят/Потребителят търговец няма право да препродава или да преотстъпва по какъвто и да е начин ползването Стоките на трети лица и/или за други МПС-та.

11. За неуредените от тези Общи условия правила за предоставяне на Услугите и Стоката се прилагат разпоредбите на ЗЕТ, ЗЗД и ЗЗП, както и тези на приложимото Право на ЕС и международното право.

III. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ И СТОКИТЕ

1. Дружеството има право да получава в срок всички плащания, дължими от Потребителя/Потребителя търговец по начин и в срокове, уредени в Заявката и в Потвърждаването на поръчката.

2. Цените на Услугите и Стоките се определят съгласно действащата Ценова таблица, както и в Потвърждаването на поръчката от Дружеството. Действащата Ценова таблица е достъпна на интернет страница на Дружеството на www.ekozoni.eu. Дружеството може да променя Цените на предоставяните Услуги. Информацията за актуалните Цени е достъпна на интернет страницата на Дружеството на www.ekozoni.eu.
3. Потребителят/Потребителят търговец дължи заплащане на уговорената Цена чрез предоставените методи за плащане изрично посочени на интернет страница
www.ekozoni.eu. Плащането уговорената Цена от страна на Потребителя/Потребителят търговец чрез предоставените методи за плащане изрично посочени на интернет страница www.ekozoni.eu е основание за влизане в сила на договора между Доставчика и Потребителя/Потребителят търговец и започване на изпълнението му.

4. Заплащането на уговорената Цена може да се извършва по предоставените методи за плащане изрично посочени на интернет страница www.ekozoni.eu, а именно:
а) по банков път – по банковата сметка, посочена в Потвърждаване на поръчката от Дружеството за дължимите от Потребителя/Потребителя търговец суми;
б) кредитна/дебитна карта;

в) заплащане чрез микросметка в ипей.бг.


5. Методът на плащане се избира от Потребителя/Потребителят търговец.

IV. ВРЕМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА. ИЗПРАЩАНЕ И ДОСТАВКА НА СТОКАТА

А. Еко-стикери за Германия

1. Доставчикът извършва услугата в срок от 2 /два/ работни дни от получаване на уговорената цена. Ако Потребителят/Потребителят търговец не е представил някой от изисканите за извършване на Услугата Документи и/или е представил документ, който не може да възпроизведе необходимата информация, поради нечетливост, модифициране на информацията и др., срокът започва да тече от момента на представяне на съответния документ. При всички случай срокът за извършване на услугата започва да тече от момента, в който в Доставчика са налични всички Документи.

2. Когато Доставчикът установи, че Потребител/Потребител търговец не е представил Документите и/или е представен документ, който не може да възпроизведе необходимата информация по форма и съдържание, поради нечетливост, модифициране на информацията и др., Доставчикът информира, в срок от 2 работни дни от установяването на порока, чрез имейл или телефон Потребителя/Потребителя търговец, за необходимостта от предоставяне на липсващите Документи и/или на нечетливи, неотговарящи на вида, съдържанието и формата Документи, и др.

3. Потребителят/Потребителят търговец е длъжен да представи на Доставчика Документите по горната точка в срок от 5 работни дни от уведомлението на Доставчика. Ако Потребителят/Потребителят търговец не представи Документите в срока по настоящата клауза, то Доставчикът може да прекрати едностранно с имейл договорът с Потребителя/Потребителя търговец.Страните се съгласяват, че в този случай Доставчикът ще има право да задържи 50% от получената Цена, като възнаграждение за Услугите предоставени до прекратяването, а именно преглед и проучване на Документи.

4. След изпълнение на Услугата Доставчикът изпраща Стоката чрез избраният от Потребителя/Потребителя търговец начин на получаване чрез куриер на посочения в Заявката адрес или лично в офиса на Доставчика). Срокът за доставка на Стоката зависи от куриерската служба. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката от куриерска служба. Рискът преминава върху Потребителя в момента на предаване на Стоката на Потребителя. Рискът преминава върху Потребителя търговец в момента на предаване на Стоката на куриерската служба.

5. Страните изрично се съгласяват и приемат, че ако в резултат на изпълнение на Услугата и след нейното изпълнение Доставчикът установи, че не може да се издаде заявения от Потребителя/Потребителя търговец Еко-стикер поради несъответствие с изискванията за издаването на Еко-стикер за съответната държава, Доставчикът издава отказ, който се изпраща по имейл на Потребителя/Потребителя търговец, с което прекратява едностранно договора. Доставчикът ще има право да задържи 50% от получената Цена, като възнаграждение за Услугите предоставени до прекратяването, а именно преглед и проучване на Документи.

6. Цената за доставка на Стоката при избор на доставка на Потребителя/Потребителя търговец чрез куриерска служба, се заплаща от Потребителя/Потребителя търговец, заедно със заплащането на Цената..

7. Потребителят/Потребителят търговец лично или чрез упълномощено лице може да получи Стоката в офис на Дружеството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа срещу предоставяне на разпечатано Потвърждаване на поръчката.

8. Остатъкът от сумата се възстановява на Потребителя/Потребителя търговец чрез връщането на остатъка по банковата сметка на Потребителя/Потребителя търговец, от която е платена Цената в съответствие с метода, по който е платена Цената. Разноските по възстановяване на остатъкът от сумата е за сметка на Потребителя/Потребителя търговец.

Б. Еко-стикери за Австрия

1. Доставчикът изпраща на надлежния орган, отговарящ за издаване на Еко стикер за територията на Австрия, в Австрия в срок от 2 /два/ работни дни от получаване на уговорената цена. Ако Потребителят/Потребителят търговец не е представил някой от изисканите за извършване на Услугата Документи и/или е представил документ, който не може да възпроизведе необходимата информация, поради нечетливост, модифициране на информацията и др., срокът започва да тече от момента на представяне на съответния документ. При всички случай Доставчикът изпраща Документите на надлежния орган, отговарящ за издаване на Еко стикер за територията на Австрия след получаване на всички Документи от Потребителя/Потребителя търговец.

2. Когато Доставчикът установи, че Потребител/Потребител търговец не е представил Документите и/или е представен документ, който не може да възпроизведе необходимата информация по форма и съдържание, поради нечетливост, модифициране на информацията и др., информира, в срок от 2 работни дни от установяването на порока, чрез имейл или телефон Потребителя/Потребителя търговец, за необходимостта от предоставяне на липсващите Документи и/или на нечетливи, неотговарящи на вида, съдържанието и формата Документи, и др.

3. Потребителят/Потребителят търговец е длъжен да представи на Доставчика Документите по горната точка в срок от 5 работни дни от уведомлението на Доставчика. Ако Потребителят/Потребителят търговец не представи Документите в срока по настоящата клауза, то Доставчикът може да прекрати едностранно с имейл договорът с Потребителя/Потребителя търговец. Страните се съгласяват, че в този случай Доставчикът ще има право да задържи 50% от получената Цена, като възнаграждение за Услугите предоставени до прекратяването, а именно преглед и проучване на Документи и тяхното изпращане до компетентните органи на Австрия.

4. В срок от 15 /петнадесет/ работни дни след изпълнение на Услугата Доставчикът изпраща Стоката чрез избраната от Потребителя/Потребителя търговец чрез куриерска служба на посочения от последният адрес. Срокът за доставка на Стоката зависи от избраната куриерска служба. Доставчикът не е обвързан със забавяне на избраната от Потребителя/Потребителя търговец куриерска служба. Рискът преминава върху Потребителя в момента на предаване на Стоката на Потребителя. Рискът преминава върху Потребителя търговец в момента на предаване на Стоката на куриерската служба.

5. Цената за доставка на Стоката чрез избраната от Потребителя/Потребителя търговец куриерска служба се заплаща от Потребителя/Потребителя търговец след подаване на Заявката, за което той дава изричното си съгласие.

6. Потребителят/Потребителят търговец лично или чрез упълномощено лице може да получи Стоката в офис на Дружеството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа срещу предоставяне на разпечатано Потвърждаване на поръчката.

7. Доставчикът не носи отговорност при форс мажорни обстоятелства поради, които изпращането на Стока се забави, включително и забавяне на надлежните органи в Австрия издаващи Еко стикерите за Австрия и/или отказ от издаване на Еко стикер от надлежните органи в Австрия.

8. Ако по преценка на надлежните органи в Австрия не бъде издаде Еко-стикер, Доставчикът ще има право да прекрати едностранно договора, като Доставчикът ще има право да задържи 50% от получената Цена, като възнаграждение за Услугите предоставени до прекратяването, а именно преглед и проучване на Документи и тяхното изпращане до компетентните органи на Австрия.

9. Остатъкът от сумата се възстановява на Потребителя/Потребителя търговец чрез връщането на остатъка по банковата сметка на Потребителя/Потребителя търговец, от която е платена Цената в съответствие с метода, по който е платена Цената. Разноските по възстановяване на остатъкът от сумата е за сметка на Потребителя/Потребителя търговец.

В. Еко-стикери за Дания

1. Доставчикът изпраща на надлежния орган, отговарящ за издаване на Еко стикер за територията на Дания, в Дания в срок от 2 /два/ работни дни от получаване на уговорената цена. Ако Потребителят/Потребителят търговец не е представил някой от изисканите за извършване на Услугата Документи и/или е представил документ, който не може да възпроизведе необходимата информация, поради нечетливост, модифициране на информацията и др., срокът започва да тече от момента на представяне на съответния документ. При всички случай Доставчикът изпраща Документите на надлежния орган, отговарящ за издаване на Еко стикер за територията на Австрия след получаване на всички Документи от Потребителя/Потребителя търговец.

2. Когато Доставчикът установи, че Потребител/Потребител търговец не е представил Документите и/или е представен документ, който не може да възпроизведе необходимата информация по форма и съдържание, поради нечетливост, модифициране на информацията и др., информира, в срок от 2 работни дни от установяването на порока, чрез имейл или телефон Потребителя/Потребителя търговец, за необходимостта от предоставяне на липсващите Документи и/или на нечетливи, неотговарящи на вида, съдържанието и формата Документи, и др.

3. Потребителят/Потребителят търговец е длъжен да представи на Доставчика Документите по горната точка в срок от 5 работни дни от уведомлението на Доставчика. Ако Потребителят/Потребителят търговец не представи Документите в срока по настоящата клауза, то Доставчикът може да прекрати едностранно с имейл договорът с Потребителя/Потребителя търговец. Страните се съгласяват, че в този случай Доставчикът ще има право да задържи 50% от получената Цена, като възнаграждение за Услугите предоставени до прекратяването, а именно преглед и проучване на Документи и тяхното изпращане до компетентните органи на Дания.

4. В срок от 10 /петнадесет/ работни дни след изпълнение на Услугата Доставчикът изпраща Стоката чрез избраната от Потребителя/Потребителя търговец чрез куриерска служба на посочения от последният адрес. Срокът за доставка на Стоката зависи от избраната куриерска служба. Доставчикът не е обвързан със забавяне на избраната от Потребителя/Потребителя търговец куриерска служба. Рискът преминава върху Потребителя в момента на предаване на Стоката на Потребителя. Рискът преминава върху Потребителя търговец в момента на предаване на Стоката на куриерската служба.

5. Цената за доставка на Стоката чрез избраната от Потребителя/Потребителя търговец чрез куриерска служба се заплаща от Потребителя/Потребителя търговец след подаване на Заявката, за което той дава изричното си съгласие.

6. Потребителят/Потребителят търговец лично или чрез упълномощено лице може да получи Стоката в офис на Дружеството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа срещу предоставяне на разпечатано Потвърждаване на поръчката.

7. Доставчикът не носи отговорност при форс мажорни обстоятелства поради, които изпращането на Стока се забави, включително и забавяне на надлежните органи в Дания издаващи Еко стикерите за Дания и/или отказ от издаване на Еко стикер от надлежните органи в Дания.

8. Ако по преценка на надлежните органи в Дания не бъде издаде Еко-стикер, Доставчикът ще има право да прекрати едностранно договора, като

Доставчикът ще има право да задържи 50% от получената Цена, като възнаграждение за Услугите предоставени до прекратяването, а именно преглед и проучване на Документи и тяхното изпращане до компетентните органи на Дания.

9. Остатъкът от сумата се възстановява на Потребителя/Потребителя търговец, чрез връщането на остатъка по банковата сметка на Потребителя/Потребителя търговец, от която е платена Цената в съответствие с метода, по който е платена Цената. Разноските по възстановяване на остатъкът от сумата е за сметка на Потребителя/Потребителя търговец.

V. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

А. Еко-стикери за Германия

1. Еко-стикерите са произведени от TUV SUD и отговарят на изискванията за Еко-стикери единствено на територията на Германия.

2. Еко-стикерите за Германия не могат да бъдат използвани за други територии.

3. Всеки Еко-стикер в валиден само за конкретното моторно превозно средство, за което е издаден и влиза като такъв в системите за контрол по пътя в съответната държава.

4. Доставчикът не носи отговорност ако на Потребителя/Потребителя търговец бъде наложена глоба и/или друга имуществена санкция от надлежен орган в Германия поради модифициране на Еко-стикера след неговата доставка (променен номер на превозното средство, изменен цвят на стикера и всички други действия върху целостта на стикера, изброяването не е изчерпателно).

5. Потребител/Потребител търговец има право да върне на Доставчика единствено Еко-стикер с грешно записан регистрационен номер на моторното превозно средство.

6. Доставчикът не носи отговорност за правилното залепване на Еко-стикер, нарушаване на целостта на стикера при залепване и други повреди, причинени при експлоатация на Еко-стикера.

Б. Еко-стикери за Австрия

1. Еко-стикерите се издават от надлежния орган в Австрия и отговарят на изискванията за Еко-стикери единствено на територията на Австрия. Надлежният орган в Австрия по своя преценка на база предоставените Документи взима решение дали да издаде Еко-стикер или да не издаде Еко-стикер.

2. Доставчикът не отговаря за издаването на Еко-стикер за Австрия и не носи отговорност ако надлежния орган в Австрия откаже да издаде Еко-стикер.

3. Еко-стикерите за Австрия не могат да бъдат използвани за други територии.

4. Всеки Еко-стикер в валиден само за конкретното моторно превозно средство, за което е издаден и влиза като такъв в системите за контрол по пътя в съответната държава

5. Доставчикът не носи отговорност ако на Потребителя/Потребителя търговец бъде наложена глоба и/или друга имуществена санкция от надлежен орган в Австрия поради модифициране на Еко стикера след неговата доставка (променен номер на превозното средство, изменен цвят на стикера и всички други действия върху целостта на стикера, изброяването не е изчерпателно).

6. Потребител/Потребител търговец има право да върне на Доставчика единствено Еко-стикер с грешно записан регистрационен номер на моторното превозно средство.

7. Доставчикът не носи отговорност за правилното залепване на Еко-стикер, нарушаване на целостта на стикера при залепване и други повреди, причинени при експлоатация на стикера.

В. Еко-стикери за Дания

1. Еко-стикерите се издават от надлежния орган в Дания и отговарят на изискванията за Еко-стикери единствено на територията на Дания. Надлежният орган в Дания по своя преценка на база предоставените Документи взима решение дали да издаде Еко-стикер или да не издаде Еко-стикер.

2. Доставчикът не отговаря за издаването на Еко-стикер за Дания и не носи отговорност ако надлежния орган в Австрия откаже да издаде Еко-стикер.

3. Еко-стикерите за Дания не могат да бъдат използвани за други територии.

4. Всеки Еко-стикер в валиден само за конкретното моторно превозно средство, за което е издаден и влиза като такъв в системите за контрол по пътя в съответната държава

5. Доставчикът не носи отговорност ако на Потребителя/Потребителя търговец бъде наложена глоба и/или друга имуществена санкция от надлежен орган в Дания поради модифициране на Еко стикера след неговата доставка (променен номер на превозното средство, изменен цвят на стикера и всички други действия върху целостта на стикера, изброяването не е изчерпателно).

6. Потребител/Потребител търговец има право да върне на Доставчика единствено Еко-стикер с грешно записан регистрационен номер на моторното превозно средство.

7. Доставчикът не носи отговорност за правилното залепване на Еко-стикер, нарушаване на целостта на стикера при залепване и други повреди, причинени при експлоатация на стикера.

VI. ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Информацията, предоставена на Дружеството по повод изпълнението на Заявката и настоящите Общи условия, отнасяща се до Потребителя и съдържаща се в базата данни на Дружеството не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на съответния Потребител и/или в случаите предвидени в настоящите Общи условия и/или в предвидените от действащото законодателство случаи, както и за целите на изпълнение на предоставяне на Услугата доставяне на Стоката.

2. За предоставянето на Услугите Дружеството може да събира, обработва, използва и съхранява данни за Потребителя, които включват лични данни, данни, необходими за изготвянето на фактурата, данни за местоположението, данни за превозното средство в съответствие с действащото законодателство. Подаването на Заявка до Дружеството се счита за съгласие на Потребителя за горните действия по смисъла на ЗЗЛД.

3. Дружеството обработва тези данни до извършване на съответните разплащания и отпадане на възможността за тяхното оспорване. След това тези данни се изтриват или деперсонифицират във вид непозволяващ идентифицирането на Потребителите, освен в случаите, когато тези данни е необходимо да продължат да се обработват и съхраняват от Дружеството за други цели, предвидени в действащото законодателство и/или в тези Общи условия.

4. Дружеството съхранява и обработва данните за Потребителя/ите за не повече от 6 месеца или за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които данните се обработват.


5. Дружеството съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с осигуряването на Услугите и доставка на Стоката, само за цели, свързани със законните търговски дейности на Дружеството, освен ако друго не е предвидено в нормативен или административен акт, в настоящите Общи условия или в друго споразумение или уговорка между Потребителя и Дружеството. Дружеството разкрива и предоставя данни за Потребителя/ите на компетентните органи по предвидения в закона ред в случаите, когато е налице съответното задължение за предоставянето им.

VII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Спорове между Страните по изпълнение на Потвърдената поръчка и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния български съд в гр. София.

2. Потребителите могат да изпращат жалби до Доставчика на чрез формата за контакт на интернет страницата ekozoni.eu.

3. Доставчикът разглежда получените жалби в срок от 10 /десет/ работни дни.


VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И НЕУСТОЙКИ

1. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилага българското законодателство.

2. При всякакви други случаи, освен в изрично посочените в т. IV, A, 3, т. IV, A, 5, т. IV, Б, 3, т. IV, Б, 8, т. IV, В, 3 и т. IV, В, 8 ако изпълнението на Заявката стане невъзможно, Потребителят/Потребителят търговец трябва да заплати на Дружеството направените от него разноски и възнаграждение съответно на извършената Услуга.

Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата ekozoni.eu на ……2015 г.